N-VA wil GAS-wetgeving verder uitbreiden

Door Sigrid Goethals op 4 oktober 2023, over deze onderwerpen: Parlementair werk

Vandaag wordt in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetsontwerp van minister Annelies Verlinden besproken. Voor N-VA gaan de aanpassingen aan de GAS-wet niet ver genoeg. Daarom diende de partij een reeks amendementen in om de GAS-wet verder uit te breiden.

Concreet willen ze de lijst met gemengde inbreuken aanvullen, de maximale boete voor minderjarigen verhogen, het maximaal aantal uren gemeenschapsdienst optrekken, de termijn van het plaatsverbod verlengen, verzachtende omstandigheden invoeren en een takelbevoegdheid toekennen aan GAS-vaststellers. “Het wetsontwerp voorziet enkel in een aantal beperktere ingrepen. Er is geen sprake van ingrijpende veranderingen. Dat vinden wij een gemiste kans. We zijn ontgoocheld in wat op tafel ligt” merkt Bart De Wever op. “Daarom grijpen we de kans om de GAS-wet toch nog verder uit te breiden” vult Sigrid Goethals aan.

Lijst gemengde inbreuken

In het wetsontwerp wordt de lijst enkel uitgebreid met de vergunningsplicht voor nacht- en telecomwinkels. N-VA wil die lijst ook aanvullen met vandalisme, openbare dronkenschap en uitbaten zonder de nodige vergunningen. “Vandaag zijn een aantal vandalisme gerelateerde bepalingen in de GAS-wet opgenomen, maar niet allemaal. Het is aangewezen om alle bepalingen m.b.t. vandalisme in de lijst gemengde inbreuken op te nemen. Dat zorgt voor de nodige consistentie” aldus Bart De Wever.

Uitbaten zonder vergunningen wordt zelden strafrechtelijk vervolgd. Die inbreuken blijven in de praktijk dode letter te zijn . “Wij willen daarom ook een administratieve afhandeling mogelijk maken” stelt Sigrid Goethals. “Het zelfde geldt voor openbare dronkenschap. Deze vorm van overlast wordt eveneens beter gehandhaafd op het lokale niveau, waar de overlast effectief plaatsvindt.”

Verhoging maximale boetegrens minderjarigen

In het wetsontwerp van Verlinden wordt de grens van de maximale geldboete opgetrokken voor meerderderjarigen. “Die grens moet ook worden opgetrokken voor minderjarigen. Wij verhogen dat bedrag tot 250 euro.”

Uitbreiding gemeenschapsdienst

N-VA wil eveneens het maximaal aantal uren gemeenschapsdienst optrekken. “Voor meerderjarigen trekken we het maximum op van 30 naar 50 uur. Voor minderjarigen van 15 naar 25 uur.”

Uitbreiding plaatsverbod

In de praktijk wordt weinig gebruik gemaakt van deze maatregel. De maximumtermijn is te kort. “Wij willen die termijn verlengen. We trekken de maximumtermijn op tot drie maanden. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld amokmakers in de recreatiedomeinen de hele zomervakantie uitsluiten.”

Verzachtende omstandigheden

N-VA voorziet de mogelijkheid tot verzachtende omstandigheden voor gemengde inbreuken. Vandaag kan enkel de politierechter verzachtende omstandigheden in acht nemen. “De sanctionerend ambtenaar moet dat ook kunnen. Op die manier kunnen ook veel beroepen bij de politierechter kunnen worden vermeden.”

Takelbevoegdheid niet-politionele GAS-vaststellers

Momenteel bezit enkel de politie een takelbevoegdheid. N-VA wil de mogelijkheid invoeren voor niet-politionele GAS-vaststellers om een voertuig te takelen wanneer een inbreuk m.b.t. stilstaan en parkeren wordt vastgesteld. “Op die manier kan direct een einde worden gemaakt aan de onveilige situatie. De politie zal dan niet langer extra worden belast om deze inbreuken op te lossen.”

Sigrid aan het woord

 

Sigrid, wat zijn de meest in het oog springende wijzigingen die de regering wil doorvoeren?

Sigrid Goethals: “Tja… Als we die term al in de mond kunnen nemen. Er komen met dit ontwerp geen ingrijpende veranderingen, maar eerdere beperkte aanpassingen. Zo wordt de maximale boete voor volwassen opgetrokken van 350 naar 500 euro, behalve voor parkeerovertredingen. Dat komt feitelijk neer op een indexering, gelet op het feit dat die bedragen al tien jaar golden. Voor minderjarigen blijft de maximumboete op het oude bedrag van 175 euro. Maar verder zijn er enkel nog technische aanpassingen. Terwijl de steden en gemeenten vragende partij waren voor veel meer bevoegdheden.”

Je legde vandaag een heleboel amendementen neer om de steden en gemeenten alsnog meer armslag te geven. Kun je die kort toelichten?

Sigrid Goethals: “Wij willen de lijst met gedragingen die steden en gemeenten via GAS-beleid kunnen sanctioneren uitbreiden met alle vormen van vandalisme en ook naar overlast veroorzaakt door openbare dronkenschap. Ook willen we lokale besturen de mogelijkheid geven om GAS-boetes uit te reiken aan handelszaken die uitgebaat worden zonder de nodige vergunningen. Dat is onder meer van belang om doeltreffender op te treden tegen handelszaken die als denkmantel voor witwasoperaties opereren.”

Steden en gemeenten wijzen erop dat een aanzienlijk deel van de gemeentelijke overlast veroorzaakt wordt door minderjarigen, in het bijzonder wat sluikstorten en vandalisme betreft.

Sigrid Goethals: “Inderdaad. Ook voor minderjarigen moeten maximumboetes ontradend zijn, waarbij ik wil opmerken dat die in de praktijk enkel uitgesproken worden in geval van zeer ernstige vormen van overlast of recidive. Daarom willen we de maximumboete voor minderjarigen optrekken van 175 euro naar 250 euro. Tegelijk willen we de mogelijkheid tot gemeenschapsdienst als vervangende straf voor minderjarigen uitbreiden van 15 naar 25 uur. Ook voor volwassenen willen we die optrekken, van 30 naar 50 uur.” 

Ook deze zomer was er weer veel herrie in openbare recreatiedomeinen. Kan ook daar de GAS-wetgeving soelaas brengen?

Sigrid Goethals: “Steden en gemeenten kunnen nu al een plaatsverbod uitvaardigen voor herrieschoppers. Maar in de praktijk wordt weinig gebruik gemaakt van deze maatregel, omdat de termijn daarvan te kort is. Daarom willen we die verlengen, van één maand tot maximaal drie maand. Op die manier kunnen steden en gemeenten aan jongeren die keet schopten in recreatiedomeinen de hele zomervakantie de toegang daartoe verhinderen.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is